I.
Základní ustanovení

1.1. Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby společnost ARZAMIKA s.r.o., IČ: 19710950, se sídlem Nové sady 988/2, 60200 Brno, Česká republika (dále jako „Správce“), ve smyslu čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“) zpracovávala Vaše osobní údaje dle dále uvedených podmínek.

1.2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.
Rozsah a účel zpracování Vašich osobních údajů

2.1. Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém jste je poskytli v souvislosti s marketingovými aktivitami Správce, objednávkou zboží, služeb či poskytnutím služeb v rámci živnostenského oprávnění. Správce bude zpracovávat především: jméno, příjmení, emailový kontakt, telefonní číslo, doručovací adresa.

III.
Právní základ zpracování osobních údajů

3.1. Právním základem zpracování je tento Váš souhlas a skutečnost, že Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů a oprávněných zájmů Správce. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 - (dále jako „GDPR“).

IV.
Doba, po níž budou Vaše osobní údaje zpracovávány

4.1. Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti s poskytovanými službami po dobu 2 let, pokud tento souhlas neodvoláte.

V.
Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

5.1. Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailu na adresu: info@arzamika.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které Správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas.

VI.
Osoby s přístupem k Vašim osobním údajům

6.1. K Vašim osobním údajům bude mít přístup Správce, jeho zaměstnanci a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky GDPR, a které budou dostatečně chránit Vaše práva a Vaše osobní údaje. Tyto osoby však budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro poskytnutí služby a splnění zákonných požadavků.

VII.
Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů

7.1. Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

VIII.
Právo podat stížnost u dozorového úřadu

8.1. Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností Správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

IX.
Povinnost poskytnout osobní údaje. Následky neposkytnutí osobních údajů

9.1. Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. Nicméně pokud osobní údaje správci neposkytnete, nebude Vám moci zpracovat nabídku, posílat jednotlivá obchodní sdělení, informace o slevách, akcích a jiných informací týkajících nákupu zboží a služeb.

X.
Použití souborů cookie a analýza webových stránek

Správce zpracovává tzv. soubory Cookies. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány při návštěvě webových stránek prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači nebo jiném zařízení, pomocí něhož je webová stránka zobrazena. Více informací o zpracování cookies naleznete v Zásady používání cookies: https://www.arzamika.cz/zasady-pouzivani-cookies.

V Brně dne 1.10.2023